Navngivning og -ændring

Navngivning

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navnet skal registreres i ministerialbogen og derved samtidig i CPR.

Navngivning af et barn kan ske ved dåb i folkekirken eller et anerkendt trossamfund. Navngivning kan også ske uden dåb ved anmeldelse til kirkekontoret.

Et barn får ved fødslen forældrenes efternavn, hvis forældrene har samme efternavn. Hvis forældrene har hver sit efternavn, kan de vælge, om barnet skal have faderens eller moderens efternavn. Barnet kan eventuelt få den anden forælders efternavn som mellemnavn.

Et barn skal have et eller flere fornavne. Som fornavn må man ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for barnet, hvorfor familiestyrelsen har udarbejdet lister over godkendte pige- og drengenavne.

Hvis forældre ønsker, at et barn skal have et fornavn, som ikke er blandt de allerede godkendte navne, kan kirkekontoret oplyse om mulighederne for at få navnet godkendt.

Det er ikke nødvendigt at møde personligt op hos ministerialbogsføreren, når et barn skal navngives uden dåb. Navngivningen kan foretages elektronisk på borger.dk, hvor ansøgningen også kan udskrives og afleveres personligt, hvis man ønsker det, eller sendes med posten.

Efter navngivningen modtager forældrene en Fødsels- og Navneattest med posten.

Et barn, som er blevet navngivet uden dåb, kan godt senere blive døbt.

Du kan læse mere om navngivning, navneændring og navnelov på Familiestyrelsens hjemmeside.

 

 

Navneændring

Ønsker du at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal du sende en ansøgning til kirkekontoret. Dette foregår elektronisk via borger.dk, hvor ansøgningen også kan udskrives og afleveres personligt. Visse sager skal videresendes til statsforvaltningen. Imødekommes ansøgningen, modtager du en ny fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest med det nye navn.

Træffer personregisterførerens eller statsforvaltningens afgørelse om, at din ansøgning ikke kan imødekommes, kan sagen påklages til Familiestyrelsen.

Klagen skal indsendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og alle bilag skal vedlægges klagen. Myndigheden videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.

Medlemmer af et her i landet anerkendt trossamfund, samt medlemmer af Folkekirkens valg- og døvemenigheder, kan indsende ansøgningen til trossamfundet eller menighedens personregisterfører.

Personer, der har midlertidigt ophold i udlandet, skal indsende ansøgningen om navneændring til det sogn, hvor ansøgeren sidst har haft bopæl i Danmark.

Navneændring koster 510,00 kr. der betales på borger.dk